Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen: +32 236 48965 contact@fleetcorcards.be
Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen:
België

Algemene Voorwaarden

voor tankpassen afgegeven door FLEETCOR Belgium

Geautoriseerde distributeur van de euroShell сard

Deel 1

FLEETCOR Belgium BV c/o TMF, Havenlaan 86c Bus 204, 1000 Brussel biedt klanten de gelegenheid goederen en diensten te verkrijgen bij het tonen van hun euroShell tankpas (in overeenstemming met de bij aanmelding voor de pas bepaalde opties en categorieën van de persoonlijke pas) bij deelnemers aan de pasregeling waar het overeenkomstige passymbool is aangebracht. FLEETCOR Belgium is gemachtigd een euroShell tankpas af te geven die men in België binnen het netwerk van de deelnemers aan de pasregeling (in overeenstemming met de bij aanmelding voor de pas bepaalde opties en categorieën van de persoonlijke pas) kan gebruiken. De euroShell tankpas (de “pas”) kan ook buiten België worden gebruikt binnen het netwerk van deelnemers aan de pasregeling (in overeenstemming met de bij aanmelding voor de pas bepaalde opties en categorieën van de persoonlijke pas). De klanten worden geïnformeerd indien en wanneer FLEETCOR Belgium zijn klanten deze gelegenheid biedt en zij mogen dan op basis van hun optie ervoor kiezen de overeenkomstige pas aan te vragen die dit mogelijk maakt. FLEETCOR Belgium of het betrokken lid van de FLEETCOR-groep (hierna aangeduid als “FLEETCOR”) levert goederen en diensten en factureert voor dergelijk gebruik. Goederen en diensten die binnen België worden geleverd, worden voorzien en gefactureerd door FLEETCOR Belgium. Als de klant de pas eventueel buiten België gebruikt, dan is FLEETCOR UK International Management Ltd. de instantie die de goederen en diensten levert en die de klant factureert voor dergelijk gebruik en dit alles vastlegt in het kader van de interne administratie van de FLEETCOR-groep.

1. Voor het aanvragen van een overeenkomst met FLEETCOR, waaronder FLEETCOR een pas afgeeft aan de klant, moet de klant een aanvraagformulier invullen op de website van FLEETCOR, alle gevraagde informatie verstrekken en zijn akkoord met de onderhavige algemene voorwaarden bevestigen. De aanvraag wordt pas als volledig beschouwd als de klant het internetformulier heeft ingevuld en ingestuurd. FLEETCOR bevestigt per e-mail de ontvangst van de aanvraag van de klant. De klant dient een kopie van de onderhavige algemene voorwaarden voor zijn/haar eigen administratie te bewaren. Men kan deze lezen en afdrukken tijdens de aanvraag en ook doorlezen op de website van FLEETCOR nadat de aanvraag is ingediend. Vervolgens beoordeelt FLEETCOR de geschiktheid van de klant als contractuele partner en controleert ook diens kredietwaardigheid. FLEETCOR besluit, geheel naar eigen oordeel, of het een overeenkomst met de klant aangaat en stelt de klant per e-mail op de hoogte of diens aanvraag is geaccepteerd of geweigerd.

2. Indien fiscaal vereist en toegestaan vallen de goederen en diensten**, verkocht namens en voor rekening van FLEETCOR, niet onder de algemene verkooptermen en –voorwaarden van de verkooplocatie. Indien niet fiscaal vereist en toegestaan, gelden de algemene verkooptermen en –voorwaarden van de verkooplocatie.

3. Behalve de in Deel 1 van de onderhavige algemene voorwaarden beschreven omvang van de dienstverlening kan FLEETCOR ook de onderstaande extra dienstverlening aanbieden voor zover van toepassing. Voor de betaling van kosten en tolgelden volgens de betalingsregeling voor het gebruik van specifieke wegen (“tolgelden”) binnen het netwerk van de deelnemers aan de pasregeling machtigt de klant, indien van toepassing, FLEETCOR (of een andere instantie die FLEETCOR vertegenwoordigt) betalingen te doen in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening inzake alle door de klant aan de verstrekker van de betrokken tolgelden verschuldigde kosten. De factuur wordt afgegeven door de betrokken toldienstverlener. FLEETCOR voorziet de klant van een rekeningoverzicht op basis van het factureringssysteem. Teneinde onzekerheid te voorkomen, is FLEETCOR gerechtigd de klant alle tolgelden in rekening te brengen (de maand na de maand waarin deze kosten zijn gemaakt). FLEETCOR is niet aansprakelijk voor enig verwijtbaar gedrag namens de tolwegexploitant noch voor fouten in de rekening.

4. FLEETCOR Belgium neemt passende maatregelen en ziet erop toe dat de pas door leveranciers van toepasselijke goederen en diensten als betaalmethode wordt geaccepteerd; FLEETCOR kan dit echter niet garanderen. Als een pashouder de levering van goederen accepteert, draagt FLEETCOR onmiddellijk de eigendom van deze goederen over aan de klant voor levering aan de pashouder, indien dit belastingtechnisch is toegestaan.

5. FLEETCOR Belgium bepaalt de prijs waaraan de brandstof zal worden verkocht aan individuele klanten ofwel op basis van de winkelprijs ofwel op basis van een prijslijst en bepaalt elke korting of andere voorwaarde die van toepassing is op het moment van de levering of een combinatie hiervan. Meer informatie over de toepasselijke prijslijst is beschikbaar op selfserve.FLEETCORcards.be. Het gebruik van de pas impliceert een uitdrukkelijke aanvaarding van de prijslijst. De kosten voor het gebruik van de pas en elke prijslijst zijn terug te vinden in het tariefoverzicht beschikbaar via de persoonlijke log-in op selfserve.FLEETCORcards.be, hierop zijn de overeenkomstige belastingtarieven van toepassing.

6. Bij gelegenheid voert FLEETCOR een risico-inschatting uit gebaseerd — zoals beschreven in deze clausule — op specifieke criteria, vooral met het oog op het risico van achterstallige betalingen of wanbetalingen. Indien er gevaar bestaat dat een klant achter raakt of nalatig is met betalingen, is FLEETCOR gerechtigd om de pas tijdelijk of permanent te blokkeren en/of extra risicokosten te eisen voor alle transacties die overeenkomstig deze clausule met de pas worden verricht. FLEETCOR schat het risico in op basis van het door Dun & Bradstreet in België of een andere kredietbeoordelingsinstantie verstrekte betalingsgedrag en/of de kredietwaardigheid van de klant. Als het betalingsgedrag en/of de kredietwaardigheid van de klant niet meer voldoet, mogen er risicokosten tot maximaal 20% van de brandstofprijs worden berekend voor rekening van de klant. Vergelijkbare risicokosten mogen worden berekend als er geen kredietbeoordelingsinformatie over de klant voorhanden is. Deze risicokosten worden berekend tot het betalingsgedrag en/of de kredietwaardigheid van de klant drie maanden lang op een voor FLEETCOR aanvaardbaar niveau heeft gestaan. De risico-inschatting en de beslissing om een pas te blokkeren en/of om risicokosten te berekenen worden uitsluitend door FLEETCOR gedaan op basis van de door de betrokken kredietbeoordelingsinstantie verstrekte informatie. De kredietbeoordelingsinstantie heeft geen invloed op deze beslissing. FLEETCOR is noch verplicht de klant te informeren over het berekenen van risicokosten, noch om de klant te voorzien van de kredietbeoordelingsinformatie. Bovendien mag FLEETCOR op elk moment aanvullende waarborgen eisen op basis van de bepaalde kredietlimiet. FLEETCOR behoudt het recht om de

waarborg tot drie maanden na beeïndiging van het contract te behouden. Als de kredietlimiet wordt overschreden, is FLEETCOR gerechtigd de pas te annuleren.

 

Deel 2

1. De klant ontvangt van FLEETCOR een pas die ofwel bedoeld is voor gebruik in samenhang met een specifiek voertuig (voertuigpas) of door een individuele bestuurder (bestuurderspas). De klant ontvangt de pin-code voor de pas apart.

2. Raadpleeg onze verklaring over gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer (beschikbaar op www.FLEETCORcards.be) voor informatie over beveiliging.

3. De pas dient altijd veilig te worden bewaard om te verzekeren dat deze niet wordt gebruikt door een onbevoegde partij. De pas mag vooral niet in een onbewaakt voertuig blijven liggen. De klant verbindt zich ertoe regelmatig te controleren of de pas niet kwijt, gestolen of zonder toestemming gebruikt is alsmede om de rekeningoverzichten te controleren. De klant is verplicht regelmatig te controleren dat de pas niet is nagemaakt, gekopieerd of frauduleus gebruikt wordt. Dit houdt vooral het controleren van facturen en transactiebewijzen in.

4. De klant is verplicht verlies of diefstal van een pas of ongeoorloofd gebruik ervan onmiddellijk te melden via het gratis telefoonnummer 0800 - 10290 of via het internetportaal van FLEETCOR met het verzoek de pas te annuleren. FLEETCOR annuleert de pas zo snel als dat technisch en praktisch mogelijk is. Als verlies of diefstal van een pas wordt gemeld via het gratis telefoonnummer, is de klant verplicht dit binnen 24 uur schriftelijk te bevestigen. Als de klant verlies of diefstal van de pas schriftelijk binnen deze termijn heeft gemeld, is de klant niet meer aansprakelijk voor het verdere gebruik van de pas en alle schade die hiervan het gevolg is vanaf het tijdstip van de oorspronkelijke melding. Tot aan het tijdstip waarop verlies of diefstal van de pas wordt gemeld, is de klant aansprakelijk voor elk gebruik van de pas. In geval van diefstal of ongeoorloofd gebruik van de pas, is de klant verplicht dit aan de politie te melden en een kopie van deze melding aan FLEETCOR te verschaffen.

5. Bij presentatie van de pas op de betrokken participerende locatie, wordt de bezitter van de pas geacht gemachtigd te zijn volgens deze overeenkomst goederen en diensten te ontvangen uit naam en voor rekening van de klant. Met het invoeren van de pin-code bevestigt de houder van de pas de volledige ontvangst van goederen en diensten. Dit is bindend voor de klant. Als het niet mogelijk is een pin-code in te voeren, is de deelnemende partij gerechtigd de identiteit van de houder van de pas op een andere manier te verifiëren, bijv. door de handtekening van de persoon te vergelijken met die op de pas, of door het registratienummer van het voertuig op de pas te vergelijken met het voertuig op de locatie.

6. Door de tankpas te gebruiken aanvaardt de klant onherroepelijk deze algemene voorwaarden en de toepasselijke prijzen, toelagen en kosten.

7. Als de klant verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van de pas aan FLEETCOR heeft gemeld, is FLEETCOR aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies of ongeoorloofd gebruik van de pas nadat de klant zulks overeenkomstig de in Deel 2.4 beschreven voorwaarden heeft gemeld, tenzij zodanig verlies of ongeoorloofd gebruik te wijten is aan opzettelijk gedrag of grove nalatigheid door de klant. Hierbij zijn de tijd waarop het politierapport is ingediend en het rapport aan FLEETCOR van doorslaggevend belang. Van grove nalatigheid door de klant wordt geacht sprake te zijn, als de klant niet onmiddellijk het verlies of ongeoorloofd gebruik van de pas aan FLEETCOR heeft gemeld, de pincode op de pas heeft geschreven of de pincode bij de pas heeft bewaard, of de pincode aan een ongeoorloofde derde heeft doorgegeven. Als de bij de toerekenbare inbreuk opgelopen schade toerekenbaar is aan de klant, dan wordt de mate waarin de klant en FLEETCOR aansprakelijk zijn voor de schade vastgesteld volgens de beginselen van de geldende wet. FLEETCOR kan op elk gewenst ogenblik en naar eigen goeddunken de afgegeven passen uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk of blijvend annuleren, vooral in gevallen waar ongeoorloofd gebruik van de pas wordt vermoed of als FLEETCOR reden heeft om aan te nemen dat de klant niet in staat is om de door FLEETCOR gefactureerde kosten te betalen. Bij annulering is FLEETCOR niet verplicht om de pas opnieuw te activeren indien de overeenkomstige reden waarom de pas was geannuleerd niet meer geldt.

 

Deel 3

1. De kosten worden door FLEETCOR gefactureerd op basis van een aan de klant schriftelijk medegedeelde termijn. FLEETCOR behoudt het recht voor om die termijn te wijzigen in een andere termijn middels een schriftelijke mededeling aan de klant. Facturen en afschriften worden elektronisch geleverd via de log-in van de klant en dienen voldaan te worden binnen de overeengekomen termijnen of volgens de specificaties op de overeenkomstige documenten. Indien de klant afgedrukte facturen of afschriften wenst in plaats van het standaard elektronische document, kan FLEETCOR voor elk verzonden document administratiekosten berekenen, zoals uiteengezet op www.FLEETCORcards.be *.

2. De betalingen dienen te worden voldaan via SEPA acceptgiro-betaling (Core of B2B) of een ander plaatselijk rechtstreeks afschrijvingssysteem of andere door FLEETCOR en de klant overeengekomen betaalmethode. FLEETCOR aanvaardt geen cheques. In geval er een wijziging optreedt in de rechtstreekse afschrijvingsopdracht, is de klant verplicht de betreffende informatie aan FLEETCOR en diens bank mede te delen. Indien de klant de facturen of afschriften niet heeft voldaan op de uiterste betaaldatum, dienen alle betalingen aan FLEETCOR onmiddellijk te worden voldaan en heeft FLEETCOR het recht om de in www.FLEETCORcards.be.* uiteengezette administratiekosten te berekenen voor alle achterstallige betalingen alsmede achterstallige rente à 12% boven het basistarief van de Centrale Bank van België. Dit doet niet af aan het recht van FLEETCOR om verdere schadevergoeding te eisen. De bovengenoemde administratiekosten zijn gelijk aan de voor FLEETCOR uit de achterstallige of niet-voldane betaling van de klant ontstane kosten. De klant heeft het recht te bewijzen dat er geen kosten of lagere kosten uit zijn ontstaan. FLEETCOR heeft het recht om een pas tijdelijk of blijvend te annuleren tot alle betalingen voor achterstallige bedragen die ontstaan zijn uit niet-verrekende directe afschrijvingen of te late betalingen zijn voldaan. De klant is verplicht om FLEETCOR onmiddellijk in kennis te stellen van enige wijziging van de naam, het adres, het BTW-registratienummer of de bankgegevens van het bedrijf.

 

3. Om de vlotte verwerking van betalingen te waarborgen kan de standaard opzeggingstermijn van 14 dagen voor afschrijving van de verschuldigde betaling van de rekening worden verkort tot één dag voor de afschrijving.

4. Klachten met betrekking tot een factuur of afschrift moeten door de klant onmiddellijk worden gemeld, doch niet meer dan drie maanden na de factuur- of afschriftdatum. Na het verstrijken van deze termijn worden alle facturen en afschriften als geaccepteerd beschouwd. De verplichting om de facturen of afschriften volledig te voldoen blijft bestaan.

5. Vergoeding van tegenvorderingen is niet toegestaan, tenzij deze uitdrukkelijk worden erkend door FLEETCOR of wettelijk uitvoerbaar zijn verklaard.

6. FLEETCOR behoudt zich het recht voor op gezette tijden de op www.FLEETCORcards.be vastgestelde kosten te berekenen voor elke extra kopie van een op verzoek van de klant verstuurde factuur of overzicht, per afschrift van verkoopbewijzen en per bijlage aan een klant die om gespecificeerde toldiensten verzoekt.

 

Deel 4

1. De onderhavige overeenkomst blijft voor onbepaalde tijd van kracht en kan zonder reden aan het eind van een kalendermaand met een vooropzegtermijn van 14 dagen worden beëindigd.

2. FLEETCOR heeft het recht om de onderhavige overeenkomst voortijdig en met redenen omkleed te beëindigen als de klant herhaaldelijk inbreuk maakt op de onderhavige overeenkomst, verzuimt op tijd de betalingen te voldoen of in financiële moeilijkheden raakt, geen garantie kan stellen of derden hun hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring ten aanzien van de klant intrekken en derhalve niet meer garant kunnen staan voor de vorderingen, of de klant niet in staat is een kredietbeoordeling te verkrijgen die FLEETCOR acceptabel acht. In geval van beëindiging met reden dient geen opzegtermijn te worden aangehouden. FLEETCOR heeft te allen tijde het recht om vorderingen tegen de klant aanhangig te maken of de zekerheden kracht bij te zetten of uit te voeren en vorderingen over te dragen en/of te verkopen aan derden voor incasso.

3. FLEETCOR heeft te allen tijde het recht om de relevante zekerheid van de klant op te eisen. FLEETCOR kan de zekerheid gedurende een redelijke termijn in bezit houden, gewoonlijk drie maanden na de beëindiging van de onderhavige overeenkomst. FLEETCOR kan de pas annuleren of opschorten indien de kredietlimiet wordt overschreden.

 

Deel 5

1. De klant verbindt zich alle passen te vernietigen die niet meer worden gebruikt of niet meer gebruikt kunnen worden en wel zodanig dat ze niet meer bruikbaar zijn. Dit geldt vooral na de beëindiging van de overeenkomst, na de vervaldatum van de passen en bij een beschadigde pas, alsmede na een gerechtvaardigd verzoek van FLEETCOR om de pas te vernietigen of als de passen niet meer nodig zijn, bijvoorbeeld als het aan de voertuigpas gekoppelde voertuig verkocht is.

2. FLEETCOR heeft het recht om de klantengegevens over te dragen aan een ander bedrijf binnen de groep bedrijven van FLEETCOR Technologies Inc.. Anderzijds mogen gegevens aan derden slechts worden overgedragen aan de dienstverleners van FLEETCOR voor het nakomen van hun contractverbintenissen en overeenkomstig de wettelijke regelingen aangaande bescherming van gegevens en de persoonlijke levenssfeer.

 

Deel 6

1. Alle vorderingen van de klant jegens FLEETCOR voor schade zijn uitgesloten. Deze bepaling is niet van toepassing op door de klant gevorderde schadevergoeding wegens dood, persoonlijk letsel of aan de gezondheid van personen berokkende schade evenals aansprakelijkheid voor andere, door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid veroorzaakte schade door of namens FLEETCOR, diens wettelijke vertegenwoordigers of agenten.

2. De beperkingen van Deel 5 van de onderhavige overeenkomst gelden ook voor de wettelijke vertegenwoordigers en agenten van FLEETCOR in gevallen waarbij de vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.

3. Als de aansprakelijkheid voor schade die niet gegrond is op overlijden, persoonlijk letsel of schade aan de persoonlijke gezondheid niet is uitgesloten wegens geringe nalatigheid, geldt voor alle in het onderhavige deel vermelde vorderingen een verjaringstermijn van één jaar na de datum waarop de vordering is ontstaan.

 

Deel 7

1. Indien de bedrijfsactiviteiten van FLEETCOR worden overgenomen door een ander bedrijf uit de groep FLEETCOR Technologies Inc., heeft FLEETCOR het recht om de uit de onderhavige overeenkomst voortkomende rechten en verplichtingen over te dragen aan de overnemende vennootschap. Bedrijven uit de groep worden geacht bedrijven te zijn waarin FLEETCOR Technologies Inc. rechtstreeks of onrechtstreeks meerderheidsbelang bezit.

2. Het toepasselijk recht tussen de partijen is de Belgische wetgeving. Alle wettelijke geschillen die uit de onderhavige overeenkomst voortkomen dienen aanhangig te worden gemaakt en beslecht voor de bevoegde rechtbank in Brussel, België.

3. FLEETCOR heeft het recht om de algemene voorwaarden van de onderhavige overeenkomst te wijzigen of aan te vullen indien de technische aspecten van de markt (bijvoorbeeld het internetportaal, pinprocessen, toltarieven) fundamenteel veranderen of indien afzonderlijke clausules ongeldig worden uit hoofde van een verandering in de wetgeving of een verandering in de jurisprudentie en zodanige wijzigingen van de algemene voorwaarden redelijk zijn voor de klant. Voorafgaand aan zodanige wijzigingen

of aanvullingen, wordt de klant hiervan via email of schriftelijk op de hoogte gesteld. De wijzigingen of aanvullingen worden geacht door de klant te zijn geaccepteerd als de klant binnen zes weken na ontvangst van zodanig bericht geen schriftelijk bezwaar indient bij FLEETCOR. Hoe dan ook, als de klant de pas gebruikt, betekent dit dat hij akkoord gaat met zodanige wijzigingen.

4. FLEETCOR heeft het recht om de door de klant te betalen kosten op redelijke wijze te verhogen. FLEETCOR neemt bij tariefwijzigingen het belang van de klant in overweging en stelt de nieuwe tarieven aan de klant ter beschikking via de website. Als FLEETCOR de algemene voorwaarden om een andere reden wenst te wijzigen, dient FLEETCOR de klant hiervan vooraf schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen en de gewijzigde algemene voorwaarden aan de klant ter beschikking te stellen. De algemene voorwaarden worden vanaf de aangegeven datum geacht door de klant te zijn geaccepteerd, tenzij de klant binnen zes weken na ontvangst van zodanige aankondiging bezwaar aantekent bij FLEETCOR. Hoe dan ook, als de klant de pas gebruikt, betekent dit dat hij akkoord gaat met zodanige wijzigingen.

 

Voor het laatst bijgewerkt: november 2015

 

* plus BTW, indien van toepassing ** bijvoorbeeld, brandstof, smeermiddelen, anti-vriesmiddel, kleine reparaties, enz.


VOORDELEN VAN DE FLEETCOR TANKKAART

1. Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag van een tankkaart
2. Besparing van tijd en geld
3. Gemakkelijk tanken – meer dan 26.000 tankstations in Europa
4. Behulpzame klantendienst
5. Beheer uw tankkaart 24/7 onlineMEER OVER DE SHELL CARD