Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen:
België

Gebruiksvoorwaarden website

Geautoriseerde distributeur van de euroShell сard

Deze pagina (incl. de documenten waarnaar verwezen wordt, inclusief de privacyrichtlijn, de cookie-richtlijn en de richtlijnen voor het toegelaten gebruik) biedt u uitleg over de voorwaarden waaronder u onze website www.FLEETCORcards.be (hierna: "onze website") gebruikt, ongeacht de vraag of u deze als gast of als geregistreerde gebruiker gebruikt. Lees deze bepalingen zorgvuldig door, voordat u deze website gebruikt. Het gebruik van onze website impliceert dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en naleeft. Mocht u niet akkoord zijn met deze gebruiksvoorwaarden, dan verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

Over ons

www.FLEETCORcards.be is een website die wordt geëxploiteerd door FLEETCOR Belgium BV (hierna: "wij"). Wij zijn een in Österreich onder het KvK-nummer: FN 410978 f, HG Wien aan de , c/o TMF, Havenlaan 86c Bus 204, 1000 Brussel, België gevestigde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Toegang tot onze website

De toegang tot onze website wordt tijdelijk verleend en wij behouden ons het recht voor de door ons op onze website verleende diensten zonder desbetreffende kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie het onderstaand). Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, wanneer onze website op enig moment of over enige periode om welke reden dan ook niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd beperken wij de toegang tot delen van onze website waarvoor gebruikers zich geregistreerd hebben of tot de website als geheel.

Mocht u als onderdeel van onze veiligheidsprocedures een gebruikersnaam, een wachtwoord of enig ander informatiebestanddeel kiezen of mochten deze in het kader van een veiligheidsprocedure aan u beschikbaar zijn gesteld, dan dient u die informatie vertrouwelijk te behandelen en mag u die niet aan derden onthullen. Wij hebben te allen tijde het recht elke gebruikersnaam of elk wachtwoord - door u gekozen of door ons toegewezen - te deactiveren, wanneer u naar onze mening niet heeft voldaan aan een of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden.

Bij gebruik van onze website dient u alle voorwaarden of richtlijnen met betrekking tot het toegelaten gebruik waarvan wij u in kennis hebben gesteld, te accepteren. Dit geldt o.a. voor ons richtlijnen voor het toegelaten gebruik.

U bent zelf verantwoordelijk voor alle noodzakelijke maatregelen die genomen moeten worden om toegang te kunnen krijgen tot onze website. U bent er bovendien verantwoordelijk voor dat alle personen die zich via uw internetverbinding toegang tot onze website verschaffen, kennis nemen van deze gebruiksvoorwaarden en zich daaraan houden.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn eigenaar van of licentiehouder voor alle intellectuele eigendomsrechten over onze website en over het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgevingen en internationale verdragen.  Wij houden ons alle desbetreffende rechten voor. 

U mag een kopie afdrukken, u mag uittreksels van de pagina('s) voor persoonlijk gebruik downloaden en u mag andere personen binnen uw organisatie attent maken op materiaal dat op onze website gepubliceerd is. Het is u niet toegestaan om de door u op enige wijze op papier afgedrukte of in digitale vorm gedownloade exemplaren van de materialen te wijzigen en het is u ook niet toegestaan om afbeeldingen, foto's, video's en audiotracks alsmede grafische weergaven los van de begeleidende tekst te gebruiken.  

Onze status (en die van alle genoemde auteurs van bijdragen) als auteurs van het materiaal op onze website moet te allen tijde erkend worden. 

Het is u niet toegestaan om delen van het materiaal op onze website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder van ons of onze licentieverstrekkers toestemming voor het beoogde gekregen te hebben. Indien u onze website geheel of ten dele in tegenspraak met deze gebruiksvoorwaarden afdrukt, kopieert of downloadt, dan vervalt uw recht om onze website te gebruiken en moet u naar onze keuze alle door u gemaakte kopieën van het materiaal teruggeven of vernietigen.

Vertrouwen op gepubliceerde informatie

Commentaren en andere op onze website gepubliceerde materialen zouden niet moeten worden opgevat als adviezen waar men zonder meer op zou kunnen vertrouwen. Wij wijzen daarom elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de hand voor situaties die het gevolg zijn van het feit dat bezoekers van onze website of iemand die mogelijkerwijze over de inhoud van de website geïnformeerd is, vertrouwen in de inhoud daarvan stellen. 

Onze websites worden regelmatig gewijzigd

Wij willen onze website regelmatig actualiseren en kunnen de inhoud op elk gewenst moment wijzigen. Indien nodig kunnen wij daarvoor de toegang tot onze website deactiveren of de website voor onbepaalde tijd sluiten. Het materiaal op onze website kan van tijd tot tijd verouderd zijn, maar wij zijn niet verplicht dergelijk materiaal te actualiseren. 

Onze aansprakelijkheid

Het op onze website getoonde materiaal wordt beschikbaar gesteld zonder enige garanties of voorwaarden met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover wettelijk toegelaten sluiten wij, andere bedrijven van onze ondernemingsgroep en aan ons gelieerde derden het volgende uit: 

  • Alle voorwaarden, garanties en overige bepalingen die anders onder de toepasselijke wetgeving, gewoonterecht of volgens principes van billijkheid niet van toepassing verklaard zouden worden.
  • Elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte verliezen of schades van welke aard dan ook of eventuele vervolgschades of -verliezen, die een gebruiker lijdt in verband met onze website of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of het resultaat van het gebruik van onze website, van alle daaraan gelinkte websites en van alle daarop gepubliceerde materialen, inclusief - maar niet beperkt tot - elke aansprakelijkheid voor:
  • opbrengsten- of omzetverlies;
  • verloren transacties;
  • winstderving of verlies van contracten;
  • gemiste verwachte besparingen;
  • gegevensverlies;
  • verlies van bedrijfswaarde;
  • vergeefse arbeidstijd van management en kantoorpersoneel en
  • elk ander verlies of elke andere schade van welke aard en door welke oorzaak dan ook, ongeacht de vraag of die zijn veroorzaakt door een niet toegelaten handeling (waaronder nalatigheid), een geval van contractbreuk of enig ander feit, zelfs wanneer dit te voorzien was, op voorwaarde dat deze voorwaarde geen afbreuk doet aan aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot roerende goederen of andere aanspraken met betrekking tot directe financiële verliezen, die niet door een van de bovengenoemde categorieën uitgesloten zijn.

Dit laat onze aansprakelijkheid voor gevallen van (dodelijk) lichamelijk letsel als gevolg van nalatigheid onverlet. Hetzelfde geldt voor onze aansprakelijkheid bij een bedrieglijke valse voorstelling van zaken of een valse voorstelling van zaken met betrekking tot principiële aangelegenheden en voor elke andere aansprakelijkheid die onder het toepasselijke recht niet mag worden uitgesloten of ingeperkt.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze website

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met onze privacyrichtlijn die u op onze website kunt inzien. Door gebruik te maken van deze website, verklaart u zich akkoord met deze richtlijn en verklaart u bindend dat alle door u beschikbaar gestelde informatie op waarheid berust.  

Via onze website verrichte transacties

Op alle overeenkomsten over de levering van goederen die via onze website of als gevolg van uw bezoeken op de website gesloten worden, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden in detail aangegeven, wanneer u een aanvraag voor onze goederen en diensten indient.

Upload van materialen naar onze website

Telkens wanneer u een functie gebruikt die het u mogelijk maakt eigen materiaal naar onze website te uploaden of met andere gebruikers van de website in contact te treden, dient u zich te houden aan de inhoudelijke bepalingen van onze "Richtlijnen voor het toegelaten gebruik". U garandeert dat dergelijke bijdragen aan deze richtlijnen voldoen en bij eventuele inbreuken kunt u worden verplicht tot vergoeding van eventuele schades.

Alle door u naar onze website geüploade materialen worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en als niet-beschermd onder het auteursrecht en u verleent ons het onherroepelijke recht dergelijke materialen voor elke gewenst doel te gebruiken, te kopiëren en aan derden beschikbaar te stellen.  Bovendien behouden wij ons het recht voor uw identiteit aan derden te onthullen die beweren dat het materiaal dat u op onze website gepost of geüpload heeft, een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van deze derde partijen inhoudt.

Wij zijn tegenover derden niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of juistheid van materialen die u of een andere gebruiker op onze website publiceert.

Wij hebben het recht elk materiaal en elke publicatie van u op onze website te verwijderen. 

Virussen, hackers en andere wetsovertredingen

Het misbruik van onze website door bewuste besmetting met virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere kwaadaardige of technisch schadelijke materialen is verboden. Het is niet toegestaan te proberen onbevoegde toegang te krijgen tot onze website, tot de server waarop ons website opgeslagen is, of tot enige andere server, computer of database die in verbinding staat met onze website.  DoS- en DDos-aanvallen zijn verboden. 

Een inbreuk op dit voorschrift is een strafrechtelijke overtreding onder de Wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit. Wij zullen een desbetreffende inbreuk melden bij de bevoegde justitiële instanties en zullen met deze instanties samenwerken om te helpen bij het opsporen van de dader. Wie een inbreuk pleegt op dit voorschrift, verliest meteen het recht op gebruik van deze website.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor verliezen of schades die het gevolg zijn van DoS-aanvallen, virussen of andere schadelijke materialen die uw computeruitrusting, computerprogramma's, data of andere beschermde materialen kunnen besmetten, wanneer u onze website gebruikt of op een daaraan gelinkte website gepubliceerd materiaal downloadt.

Links naar onze website

U mag een link naar onze startpagina gebruiken, mits u dit op een manier doet die fair en rechtmatig is en onze reputatie niet beschadigt of misbruikt. U mag een dergelijke link niet invoegen op een manier die suggereert dat er een relatie met ons van welke aard dan ook bestaat of dat er sprake is van enige goedkeuring van onze zijde, wanneer daar in feite geen sprake van is. 

U mag geen links invoegen vanaf websites die niet uw eigendom zijn. 

Onze website mag niet op enige andere website als frame geïntegreerd worden en u mag ook geen link naar een ander gedeelte van onze website dan de startpagina invoegen. Wij behouden ons het recht voor de toestemming voor de plaatsing van links zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website vanaf waar u de link plaatst, moet in elk opzicht aan de normen voldoen die in deze "Richtlijnen voor het toegelaten gebruik" gepresenteerd zijn.

Mocht u materiaal op onze website op enige andere manier dan hierboven vermeld willen gebruiken, dan kunt u een desbetreffende aanvraag richten aan marketing@fleetcorcards.be of aan de marketing afdeling van FLEETCOR Belgium BV, c/o TMF, Havenlaan 86c bus 204, 1000 Brussel, België.

Links vanaf onze website

In gevallen waarin onze website links bevat naar andere websites en resources die door derden beschikbaar worden gesteld, dienen deze links uitsluitend ter informatie. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites en resources en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor die inhoud of voor verliezen of schades die mogelijkerwijze het gevolg zijn van het gebruik ervan.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De exclusieve bevoegdheid met betrekking tot elke uit of in verband met een bezoek aan onze website ontstaande vordering berust bij Belgische rechtbanken, hoewel wij ons het recht voorbehouden een procedure wegens inbreuken op deze voorwaarden tegen u aan te spannen in het land waar u gevestigd bent of in enig ander relevant land.

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of aanspraken die uit of in verband met deze voorwaarden, hun inhoud of vorming ontstaan (inclusief niet-contractuele geschillen of aanspraken) vallen onder het Belgisch recht.

Beschermde merkrechten

"FLEETCOR®" is een gedeponeerd handelsmerk en valt dus onder de bescherming van het merkenrecht.

Wijzigingen

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment herzien door wijzigingen op deze pagina. Wij verwachten van u dat u deze pagina van tijd tot tijd bezoekt om kennis te nemen van eventueel door ons aangebrachte wijzigingen, omdat dergelijke wijzigingen voor u bindend zijn. Enkele van de in deze gebruiksvoorwaarden aanwezige bepalingen kunnen ook worden vervangen door in andere gedeelten van onze website gepubliceerde bepalingen of mededelingen.

Bedenkingen

Mocht u om welke reden dan ook bedenkingen hebben met betrekking tot op onze website gepubliceerd materiaal. dan kunt u contact opnemen met: FLEETCOR Belgium BV, c/o TMF, Havenlaan 86c Bus 204, 1000 Brussel, België.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website.


VOORDELEN VAN DE FLEETCOR TANKKAART

1. Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag van een tankkaart
2. Besparing van tijd en geld
3. Gemakkelijk tanken – meer dan 26.000 tankstations in Europa
4. Behulpzame klantendienst
5. Beheer uw tankkaart 24/7 onlineMEER OVER DE SHELL CARD